Algemene voorwaarden

NOGG d.d. 1 januari 2022

Artikel 1

Begripsbepalingen
In dit statuut wordt verstaan onder:

NOGG: Nederlands Opleidingsinstituut voor Gezondheid en Groei
b. particulier: Natuurlijke persoon die een opleiding/cursus/workshop wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.
c. student: Natuurlijke persoon die een opleiding volgt.
d. opleiding: Iedere activiteit die onder welke naam dan ook door het NOGG wordt gegeven.
e. kosten: De vergoeding die c.q. het lesgeld dat de deelnemer aan het NOGG verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door de deelnemer volgen van een opleiding, cursus, workshop of andere activiteit bij het NOGG.

 

Artikel 2

Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden
Het NOGG geeft op verzoek aan iedere particulier die een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden wenst te sluiten een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden zijn tevens ter inzage op de website van de NOGG.

 

Artikel 3

Totstandkoming van overeenkomsten
1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen het NOGG en een particulier komt uitsluitend tot stand door invulling van het inschrijfformulier via de website voor de opleiding door de desbetreffende particulier en de bevestiging van het NOGG aan de particulier, dat hij/zij tot de opleiding is toegelaten.
2. Een door het NOGG gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde “open dag” of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.
3. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van het NOGG, is het NOGG gerechtigd om van het geven van de desbetreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de deelnemer. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven dagen voor de eerste (les)dag van de opleiding plaats.
4. Indien het NOGG kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de deelnemer het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van het NOGG door middel van een email de overeenkomst te ontbinden. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van het NOGG als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.
5. De inschrijving is pas definitief als het NOGG in het bezit is van een volledig ingevuld inschrijfformulier, het inschrijfgeld, indien van toepassing en een digitale pasfoto.
6. Na is voldaan aan punt 5 is de overeenkomst tot stand gekomen.
7. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt aan de deelnemer een voorlopige bevestiging gestuurd.
8. Bij voldoende aanmeldingen stuurt het NOGG de deelnemer de definitieve bevestiging samen met de studiegids en/of overige informatie en de factuur.
9. Gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan deze zonder opgaaf van redenen worden ontbonden.

 

Artikel 4

Gevolgen van de overeenkomst
Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: “de overeenkomst”) tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:
1. De deelnemer is aan het NOGG verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.
4. Indien de deelnemer verzuimt de genoemde kosten van de opleiding overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 50,- voor administratiekosten verschuldigd.
5. Indien de deelnemer na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursuskosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag, alsmede de onder d genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is het NOGG gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:
– de deelnemer de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen.
– de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de deelnemer te ontbinden.
– over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.
6. Indien het NOGG gebruik maakt van een of meer van de sub e genoemde bevoegdheden, tast dit niet de vordering terzake van de kosten aan. Indien het NOGG overgaat tot het treffen van incassomaatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de deelnemer, met een minimum van € 68,-.
7. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, is de deelnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd.

 

Artikel 5

Annuleringen

 1. Gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan deze zonder opgaaf van redenen door de deelnemer worden ontbonden.
 2. Indien de deelnemer de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat tot 28 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door het sturen van een email aan het adres van het NOGG. Het volledig betaalde lesgeld zal worden teruggestort. Het inschrijfgeld kan niet worden teruggevorderd.
  3. Indien de deelnemer de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 28 dagen voor het begin van de opleiding of nadat de opleiding is begonnen, kan deze dat doen door het sturen van een email aan het adres van het NOGG.  Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
 3. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van het NOGG, is het NOGG gerechtigd om van het geven van de desbetreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de deelnemer. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven dagen voor de eerste (les)dag van de opleiding plaats.
  5. Indien het NOGG kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de deelnemer het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van het NOGG door middel van een email de overeenkomst te ontbinden. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van het NOGG als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.

Artikel 6

Betalingen
1. Kosten van meerdaagse opleidingen kunnen ineens of in termijnen betaald worden. Bij termijnbetalingen is er bij betaling €25,- administratiekosten verschuldigd. Het aantal termijnen wordt in overleg bepaald.
2. Voor de eerste lesdag dient het (eerste) bedrag bij het NOGG ontvangen te zijn. De laatste termijn dient voor de laatste lesdag bij het NOGG ontvangen te zijn.
3. Restitutie van betalingen zal binnen 14 dagen geschieden.

 

Artikel 7

Overige rechten en plichten van de deelnemer 
Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de deelnemer verplicht:
1. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding:
2. de voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door het NOGG ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;
3. zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere deelnemers niet te hinderen;
4. melding te maken van het gebruik van medicijnen en/of de aanwezigheid bij hem van een (psychische) ziekte of aandoening, die van invloed is en/of gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere deelnemers en/of eventuele proefpersonen. 
5. De sub 4 genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.
6. Het NOGG hanteert voor de post Hbo Holistisch Coach-Counselor een aanwezigheid van minimaal 90% tijdens de lessen om voor deelname aan het examen in aanmerking te komen. Ontheffing mogelijkheid geschiedt op basis van een individuele beoordeling.

 

Artikel 8

Overige rechten en plichten van het NOGG
1. Het NOGG bepaalt de plaats en tijd waarop een opleiding wordt gegeven. Het NOGG is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. Het NOGG zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken. Tot 7 dagen voor aanvang van de eerste lesdag is het NOGG bevoegd om bij onvoldoende deelnemers de opleiding te annuleren.
2. Het NOGG is bevoegd om een deelnemer (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:
a. de deelnemer zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 gedraagt;
b. er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere deelnemers of eventuele proefpersonen.

 

Artikel 9

Aansprakelijkheid
1. De deelnemer is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. Het NOGG aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De deelnemer vrijwaart het NOGG voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, mededeelnemers.
2. Het NOGG aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer of anderszins door de deelnemer meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de deelnemer in de (les)lokalen van het NOGG.
3. Het NOGG is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de deelnemer overkomt tijdens of in verband met het volgen de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van het NOGG of haar docenten.
4. De deelnemer vrijwaart het NOGG voor de aanspraken van derden terzake van de in artikel 6 sub 4 bedoelde ziekte of aandoening.

 

Artikel 10

Vertrouwelijkheid/geheimhouding
1. Door de deelnemer verstrekte informatie wordt door het NOGG, diens medewerkers en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld.
2. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor-, tijdens- en na de lessen hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als die door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.
3. Deelnemer zal zonder toestemming van NOGG Opleidingen niet naar buiten treden met mededelingen over deze overeenkomst, over privacy gevoelige gegevens of over interne aangelegenheden van de wederzijdse partijen, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen begrijpen.
Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

 

Artikel 11

Opnieuw instromen / herhalingslessen
1. Bij instroming en/of herhalen na een tijdelijke stop geldt het lesgeld van de betreffende groep.
2. De administratiekosten voor het instromen bedragen € 25,-

 

Artikel 12

Eigendomsrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten op het gebruikte lesmateriaal zijn en blijven bij het instituut of bij de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht.

 

Auteursrecht (copyright) ©
Het lesmateriaal dat indien nodig ter ondersteuning van de lessen wordt uitgereikt, is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om het zonder toestemming te vermenigvuldigen, aan derden door te geven of eruit te publiceren, in welke vorm dan ook. Hetzelfde geldt voor de gemaakte aantekeningen over de inhoud van de les; deze zijn slechts voor eigen gebruik en mogen op geen enkele wijze verspreid worden, behalve wanneer de NOGG hier toestemming voor heeft verleend.

 

Artikel 13

Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Het NOGG is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

Jaarlijkse verhoging

Een jaarlijkse tariefaanpassing vindt, indien nodig, plaats per 1 januari.  Indien de verhoging hoger is dan 10% ineens bij een eerder gedane inschrijving, heeft de deelnemer het recht om de overeenkomst per direct te ontbinden.

 

Privacy voorwaarden (AVG)

Jouw privacy is voor het NOGG van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij het NOGG doen met informatie die we over je te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op.

Contact

Bij het invullen van het contact- of inschrijfformulier via de website moet je informatie over jezelf opgeven. 

Hiervoor vragen wij je naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en ip-adres. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot maximaal 5 jaar. Je kunt je accountinformatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Andere partijen
Wij geven je persoonsgegevens niet door aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de afgesproken dienstverlening of als de wet zegt dat dat moet.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waarin we informatie kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Onze cookies worden niet doorgespeeld aan derden. We hoeven daardoor geen toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Beveiliging
Het NOGG neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het NOGG maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door het NOGG verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met via info@nogg.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, of wij onze dienstverlening aanpassen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

NOGG Opleiding
Postadres:

Kempenaar 50

3961 KN Wijk bij Duurstede

 

telefoon: 030 – 8906600
e-mail: info@nogg.nl

Scroll naar top